Tylko 5 klasa i Ecodesign!

Tylko 5 klasa i Ecodesign!

Przedstawiamy treść Rozporządzenia, które zasadniczo zmienia dotychczasowe możliwości sprzedaży tych trujących wyrobów.

Każdy sprzedawca, który nie dostosuje się do tych wymagań naraża się na wysoką karę.

 

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 września 2017 r.
Poz. 1690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe2)
Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785, 898, 1089, 1529 i 1566) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na
paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających
kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej
„kotłami”.
2. Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:
1) wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
2) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;
3) kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;
4) na biomasę niedrzewną rozumianą jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki
i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to wprowadzenie do obrotu zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 26
ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398);
2) wprowadzeniu do użytkowania – rozumie się przez to podłączenie kotła do wodnego systemu centralnego ogrzewania.
§ 3. 1. Wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji określa załącznik do rozporządzenia.
2. W konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów
(Dz. U. poz. 1595).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 lutego 2017 r. pod numerem 2017/80/PL, zgodnie
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1690

§ 4. Graniczne wartości emisji, o których mowa w § 3 ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie
z procedurą zawartą w normie przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie” przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
§ 5. Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października
2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.
§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc § 3 ust. 1 i § 4.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

2018-07-03 Home, Kotły, Aktualności 0 1125

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

Kategorie artykułów

Ostatnie komentarze

Archiwum

Porównaj
Kontynuuj zakupy Porównaj

Dodane do ulubionych

Kontynuuj zakupy Ulubione